-

algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Poppr BV, gevestigd te Stapelplein 70/303, 9000 Gent met ondernemingsnummer BE 0810.005.725, hierna “Poppr” genoemd.

1.2. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties die Poppr voert met derden. Ze hebben voorrang op alle andere Algemene Voorwaarden van derden zoals partners, klanten of leveranciers. Behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de derde afstand van zijn of haar algemene voorwaarden, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Poppr.

1.3. Er kan enkel afgeweken worden van deze Algemene Voorwaarden middels uitdrukkelijke clausules in overeenkomsten met derden.

1.4. Poppr behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder aankondiging te wijzigen.

1.5. In geval van tegenstrijdige bepalingen of interpretaties, zal de Nederlandstalige tekst van onderhavige Algemene Voorwaarden voorrang hebben op alle anderstalige teksten.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1 Behoudens andersluidende vermelding zijn offertes van Poppr geldig gedurende 1 maand na opstelling.

2.2 Vermelde prijzen zijn altijd exclusief B.T.W.

2.3 Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Aanbiedingen en offertes van Poppr houden rekening met redelijke administratieve en communicatiekosten. Kosten van internationale verplaatsingen en daarmee aanverwante kosten zijn hierbij echter nooit inbegrepen.

2.5 Uitvoeringstermijnen vermeld in onze offertes, zijn aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend.

2.6 Poppr behoudt zich het recht voor te weigeren een offerte op te maken voor een project.

2.7 Diensten en prestaties die Poppr aanbiedt en uitvoert, zijn gezien de creatieve aard van de opgeleverde diensten en producten
een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

2.8. Alle door Poppr uitgeschreven offertes zijn vrijblijvend tot op het moment de klant aanvaardt.
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent per post of e-mail terugstuurt naar Poppr. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot voor nieuwe klanten.

2.9. Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. Bestelling en werk in uitvoering

3.1. Een bestelling is pas definitief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging (zoals een “Purchase Order” of “PO”) dat het bestelnummer van de klant en de referte van onze offerte bevat.

3.2. Poppr behoudt zich in alle omstandigheden het recht voor een bestelling te weigeren op basis van legale, ethische of morele waarden en zonder verdere verantwoording, zelfs indien Poppr hiervoor eerder een offerte uitgebracht had.

3.3. Indien de klant na bestelling nog een wijziging aan de bestelling wenst aan te brengen, wordt dit beschouwd als een Change Request. Een Change Request zal altijd aanleiding geven tot een meerkost en een wijziging van de leveringstermijn. De Change Request zal beschouwd worden als een afzonderlijke bestelling.

3.4. Indien de klant de bestelling om welke reden ook annuleert, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan Poppr een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de bestelling, vermeerderd met alle reeds gemaakte projectkosten (“time and materials”) en met een minimum van 500,00 euro. Dergelijke annulering kan enkel per e-mail of aangetekende brief geschieden.

3.5. Poppr behoudt zich het recht voor een bestelling in uitvoering op eigen initiatief te allen tijde, en zonder verdere schadeloosstelling, te annuleren. In dat geval zal Poppr alle betaalde sommen aan de klant terugstorten.

3.6. Bij aanvang van het project wordt aan de klant de projectplanning ter goedkeuring voorgelegd. Dit bevat de planning en alle praktische afspraken betreffende de uitvoering van het project, zoals de verantwoordelijkheden en taken voor zowel de klant als voor Poppr. Bij niet-aanvaarding van de projectplanning behoudt Poppr zich het recht voor het opstarten of het opleveren van het project op te schorten.

3.7. Poppr kan de klant tijdens de uitvoering van een project om bepaalde keuzes of beslissingen vragen. Indien de klant deze laattijdig of niet maakt, kan Poppr deze voor de klant maken. Ze worden dan geacht aanvaard te zijn door de klant. Poppr zal hiervoor geen verantwoording of schadeloosstelling verschuldigd zijn aan de klant.

3.8. Behoudens andersluidende vermelding omvat een Poppr project één review per mijlpaal door de klant na beëindiging van de vorige mijlpaal. Indien de klant na goedkeuring wijzigingen of correcties wenst, zoals wijzigingen aan een tekst, terwijl deze tijdens de review hadden kunnen opgemerkt worden, dan kan Poppr deze wijzigingen of correcties als extra kost factureren (“time and materials”).

3.9. Poppr plant mensen en middelen in op basis van de goedgekeurde projectplanning. Indien de klant zijn input of feedback niet op het afgesproken tijdstip levert, dan behoudt Poppr zich het recht voor om toch volgens deze planning het project verder te zetten of de planning eenzijdig aan te passen. Alle correcties, aanpassingen of kosten die het gevolg zijn van laattijdige input of feedback van de klant, kunnen als extra kost aan de klant aangerekend worden (“time and materials”), met een minimum van 500,00 euro.

3.10. Poppr, haar personeelsleden en haar zelfstandige medewerkers en eventuele onderaannemers verbinden zich ertoe om de informatie met betrekking tot de klant, waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis zouden krijgen, niet openbaar te maken noch te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant. Poppr neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de klant. De klant zal zonder toestemming van Poppr aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Poppr, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

3.11. Indien de uitvoering van een project gedurende de periode van minstens één maand en om redenen buiten de controle van Poppr, stilvalt, behoudt Poppr zich het recht voor om een bijkomende tussentijdse factuur op te maken aan de klant, in verhouding tot de reeds gepresteerde diensten en gemaakte kosten.

3.12. Indien de uitvoering van een project gedurende de periode van minstens drie maand en om redenen buiten de controle van Poppr om, stilvalt, behoudt Poppr zich het recht voor om de bestelling eenzijdig te annuleren. De klant kan in dit geval geen aanspraak maken op een schadeloosstelling. Indien het oponthoud te wijten is aan een actie of aan inactiviteit van de klant, dan zal de klant bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan Poppr een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de bestelling, vermeerderd met alle reeds gemaakte projectkosten (“time and materials”) en met een minimum van 750,00 euro.

Artikel 4. Levering

4.1 Indien de klant binnen de veertien kalenderdagen na oplevering geen expliciete aanvaarding van de oplevering heeft gegeven, wordt deze als definitief aanvaard beschouwd. Alle wijzigingen of correcties waar de klant om verzoekt na het verstrijken van deze periode, zullen behandeld worden als een Change Request.

4.2 Alle klachten betreffende de oplevering dienen schriftelijk gemeld te worden aan Poppr binnen de veertien kalenderdagen na oplevering. Bij gebreke hieraan wordt de oplevering automatisch beschouwd als aanvaard door de klant en is elke klacht van rechtswege verworpen.

4.3 Indien de creatie een internetapplicatie omvat, garandeert Poppr dat deze functioneert op de volgende recente versies van browsers: (a) Google Chrome, (b) Apple Safari, (c) Microsoft Edge, (d) Mozilla Firefox. Andere versies of andere browsers werken mogelijk ook, maar worden door Poppr niet standaard ondersteund.

4.4 De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Poppr voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde diensten of producten. De gebruiksvoorwaarden van de creaties van Poppr, zullen door de klant worden nageleefd. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software, daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Poppr.

4.5 Alle fysiekefysische opleveringen en alle vervoer van materiaal tijdens uitvoering van een project, gebeuren op risico en voor rekening van de klant.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1 Behoudens andersluidende vermelding zijn al onze facturen betaalbaar dertig dagen na factuurdatum.

5.2 Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van onze facturen op te schorten of te vertragen. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

5.3 Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens artikel 1147 BW. Niet-betaling of laattijdige betaling van onze facturen geeft Poppr van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een schadeloosstelling van 8% van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 euro. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend worden. Elke begonnen maand wordt hierbij als een gehele maand beschouwd. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

5.4 Gedeeltelijke betalingen worden door Poppr aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Zij worden eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en ten slotte op de hoofdsom.

5.5 In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van onze facturen behoudt Poppr zich het recht voor verder werk voor of verdere opleveringen aan de klant op te schorten of te annuleren. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Poppr gemaakte creaties niet gebruiken. Poppr zal hiervoor geen enkele schadevergoeding of terugbetaling aan de klant verschuldigd zijn.

5.6 Voor projecten waarvan de oplevering, om welke reden ook, later dan zes maand na besteldatum plaatsvindt, behoudt Poppr zich het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de prijs van de offerte aan te passen aan gewijzigde wisselkoersen of inflatie. Voor een wisselkoers aanpassing wordt rekening gehouden met enerzijds de waarde van de munt waarin de offerte is opgemaakt en anderzijds de euro. Voor een indexaanpassing wordt rekening gehouden met de Belgische consumptieprijsindex.

5.7 Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de totale prijs van een project gefactureerd: (a) 50% bij aanvang van de opdracht, (b) 30% bij levering van de eerste aanlevering ter review, en (c) 20% bij definitieve oplevering. Poppr heeft het recht om elke deellevering afzonderlijk te factureren.

5.8. Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van de afgesproken voorschot- en/of tussentijdse facturen. De eventuele overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, virtuele tour of webapplicatie, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract heeft betaald.

5.9. Projecten die on-hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

5.10. Poppr is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten (vb. 360 video, 360 foto, VR applicatie, AR applicatie, virtuele tour, website, mobiele applicatie, …) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de klant één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enige schadevergoeding.

Artikel 6. Aankoop van hardware en software

6.1 Het aankopen van computer hardware, computer software, licenties, abonnementen, fonts, grafisch materiaal edm. gebeurt steeds in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een éénmalige of weerkerende kost.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. Poppr verbindt zich ertoe alle diensten met de grootste zorg uit te voeren. Alle prestaties van Poppr zijn middelenverbintenissen. Poppr is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een website, virtuele tour of webapplicatie en alle aanverwante diensten voorzien wij in een transparante overdracht en installatie. We voorzien ook een garantieperiode van 6 weken na test oplevering, voor het verwerken van technische bugs. De test oplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 6 weken definitief.

7.2. Poppr kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Poppr zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Poppr of een aangestelde.

7.3. De aansprakelijkheid van Poppr met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Poppr. De totale aansprakelijkheid van Poppr, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Poppr werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Poppr geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.5. Poppr kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes die werden geleverd of goedgekeurd door de klant.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2. Poppr behoudt alle intellectuele rechten op de creaties die ze maakt voor de klant. De klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht op de creaties. De klant kan geen aanspraak maken op welke vergoeding dan ook voor het niet verkrijgen van de intellectuele eigendom van de creaties; tenzij dit anders wordt overeengekomen (art 9.4)

9.3. Indien de klant zelf grafisch of typologisch materiaal aanlevert voor de creaties die Poppr voor hem maakt, zal Poppr de intellectuele rechten van dat materiaal niet bekomen. De klant staat er garant voor dat het materiaal in kwestie (a) rechtenvrij is, of (b) dat hij er de rechtmatige eigenaar van is, of (c) dat hij er rechtmatig gebruik mag van maken.
De klant zal Poppr vrijwaren voor alle aansprakelijkheid tegenover derden betreffende het aangeleverde materiaal, met inbegrip van enige schade die hieruit kan voortvloeien. Poppr kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor misbruik van intellectuele rechten op het materiaal in kwestie.

9.4. Eventuele overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten gebeurt in onderlinge afspraak met de klant, en vormen het onderwerp van een op maat gemaakte overeenkomst.

9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Poppr ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Poppr onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Poppr waarvan hij kennis neemt.

9.6. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Poppr gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling (art. 5). Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte code.
Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Poppr werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Poppr verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

Artikel 10. Hostingdiensten

10.1. Voor de hosting werkt Poppr samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hostingdiensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eenvoudig verzoek van de klant bezorgt Poppr de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

10.2. De hostingdiensten worden door Poppr aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van Poppr en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 december zijn opzeg aan Poppr over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 11. Domeinnamen

11.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Poppr, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Poppr staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Poppr. Deze beheersovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 12. Onderhoudscontract

12.1. Na de contractuele garantieperiode van 6 weken werken we verder onder een onderhoudscontract/servicecontract. Zo’n onderhoudscontract laat ons toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling heeft Poppr het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Poppr verleende diensten betalen, alsook de kosten die Poppr moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Poppr nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Poppr. Bovendien houdt Poppr het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bepaalt dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Artikel 14. Clausule van confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie-toepassingen, methodes en knowhow alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract met te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na beëindiging van het contract.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Poppr, heeft Poppr de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Poppr persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor de doeleinden ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Poppr voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentie portfolio van Poppr.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Poppr geen controle heeft, bevrijden Poppr, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 18. Nietigheid

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Poppr en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

19.1. Overeenkomsten tussen Poppr en de klanten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zijn de rechtbanken van Gent (België) exclusief bevoegd.